Privacy verklaring

Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel is een ondernemersvereniging bestaande uit leden en donateurs. Bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen van de gemeente Bladel zijn lid van de vereniging en ook donateurs sluiten zich aan. OBGB is dé gesprekspartner van (lokale) overheden en behartigt de gezamenlijke belangen van haar leden.

Via haar website biedt OBGB de mogelijkheid voor lidbedrijven alsook potentiële lidbedrijven en geïnteresseerden om met haar in contact te treden middels het invullen van een contactformulier met persoonsgegevens.

Ook is het mogelijk om via de website aan te melden voor de ontvangst van de maandelijkse digitale nieuwsbrief. Bedrijven die zich aanmelden voor het lidmaatschap van OBGB vullen een aanmeldformulier in met diverse persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

OBGB is een verwerkingsverantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat OBGB beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en met welke middelen.

OBGB is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Dit betekent bijvoorbeeld dat OBGB;

 • duidelijk vermeldt voor welke doeleinden zij uw persoonsgegevens verwerkt. OBGB doet dit via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer OBGB daartoe wettelijk verplicht is. Het doorgeven van gegevens kan aan de orde komen als dat in het verlengde ligt van de doelstellingen van OBGB en in het belang is van onze leden;
 • wanneer zij uw gegevens deelt, afspraken maakt met derden partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden wordt gebruikt;
 • passende organisatorische en veiligheidsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eist van partijen die in opdracht van OBGB persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden te corrigeren of te verwijderen.

Contactformulier

Bij het invullen van het contactformulier op de website laat u bepaalde persoonsgegevens bij OBGB achter. OBGB kan daarbij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 •  Bedrijf
 • Contactpersoon
 • E-mailadres
 • De opmerking en/of vraag die u zelf invult in een open veld.

Nieuwsbrief

Personen die de maandelijkse nieuwsbrief van OBGB wensen te ontvangen laten ook persoonsgegevens achter. OBGB kan daarbij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Contactpersoon
 • E-mailadres

Elke nieuwsbrief die verstuurd wordt biedt de mogelijkheid aan ontvangers om zich per direct af te melden voor de ontvangst van deze nieuwsbrief.

Aanmeldformulier lidmaatschap

Bedrijven die zich aan willen sluiten bij OBGB als lidbedrijf of als donateur vullen een aanmeldformulier in. OBGB verwerkt daarbij de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijf
 • Postadres
 • Bezoekadres
 • KvK nummer
 • Contactpersoon
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres(sen) t.b.v. nieuwsbrief en uitnodigingen
 • E-mailadres factuur
 • Website
 • Aantal personeelsleden
 • Al dan niet toestemming voor het maken van foto en filmmateriaal van de contactperso(o)n(en).

Tijdens diverse bijeenkomsten wordt foto en/of filmmateriaal gemaakt dat in diverse media (lokale kranten, nieuwsbrieven, website OBGB) gebruikt wordt. Leden en donateurs kunnen op het aanmeldformulier aangeven of zij wel of geen toestemming geven hiervoor.

Bijeenkomsten

Personen die aanwezig willen zijn namens lidbedrijven tijdens diverse bijeenkomsten melden zich aan door middel van:

 • Bedrijf
 • Contactpersoon
 • E-mailadres

De naam van het bedrijf en de contactpersoon worden gebruikt om de bijeenkomsten voor te bereiden en naamkaartjes (badges) om zo goed mogelijk onderling te kunnen netwerken. Vanwege organisatorische en veiligheidsaspecten worden deze gegevens gedeeld met het gastbedrijf van de bijeenkomst.

OBGB sluit daartoe een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. De e-mailadressen worden alleen gebruikt door OBGB om met leden te kunnen communiceren over de betreffende bijeenkomst.

 • Whatsapp-groep
 • Lidbedrijven van OBGB en bewoners van de bedrijventerreinen hebben de mogelijkheid deel te nemen aan een Whatsapp-groep met het doel om inbraken, diefstal, vernielingen en overlast te voorkomen. In geval van ernstige calamiteiten wordt de groep als communicatiemiddel gebruikt. OBGB verwerkt daarbij de volgende persoonsgegevens:
 • – Bedrijf
  – Contactpersoon
  – E-mailadres
  – Mobiele telefoonnummer.

Beveiligingscamera’s

Binnen het convenant met gemeente Bladel zijn afspraken gemaakt over het uitlezen van beelden van camera’s (in eigendom van OBGB) die geplaatst zijn bij de diverse lidbedrijven. Uiteraard wordt daarbij voldaan aan de wettelijke bewaartermijn van de camerabeelden en worden eisen gesteld aan het opvragen van de beelden (zie het convenant).

Doeleinden en grondslagen

OBGB baseert de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 1. Op basis van ondubbelzinnige toestemming
 2. Op basis van een gerechtvaardigd belang van OBGB
 3. Ter vervulling van een taak als ondernemersvereniging
 4. Ter nakoming van wettelijke verplichtingen.

OBGB verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 •  om vragen te kunnen beantwoorden van geïnteresseerden en lidbedrijven
 • om de maandelijkse nieuwsbrief, PM nieuwsbrief, nieuwsberichten en uitnodigingen te versturen naar leden, donateurs, geïnteresseerden en stakeholders
 • om dezelfde doelgroepen te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • om dezelfde doelgroepen te informeren en op de hoogte te brengen van projecten op het gebied van parkmanagement en bedrijventerreinen binnen gemeente Bladel. OBGB werkt samen met gemeente op het gebied van parkmanagement; bestuurlijk wordt bepaald welke projecten opgepakt worden
 • om dezelfde doelgroepen een factuur te kunnen versturen t.b.v. lidmaatschapsgelden of andere dienstverlening.

Verstrekking aan derden

OBGB deelt uw gegevens slechts met derden indien dit noodzakelijk is voor één van de hierboven omschreven doeleinden én met uw nadrukkelijke toestemming. Ook om te voldoen aan een wettelijke verplichting kan OBGB uw gegevens delen met derden.

Google Analytics en Cookies

De website van OBGB maakt gebruik van Google Analytics en Cookies. Cookies zijn textbestanden die door de website op uw device (bijvoorbeeld: pc, tablet of smartphone) worden geplaatst. Dit zorgt ervoor dat u ingelogd blijft terwijl u de website bezoekt.

Google Analytics is een webanalyseservice die statistieken over websitebezoek bijhoudt. Via Cookies heeft OBGB de mogelijkheid om inzage te krijgen in haar websitebezoek (bijvoorbeeld: bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen). Op deze wijze kan OBGB haar aanbod beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. U kunt cookies zelf verwijderen, daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser.

Beveiliging en bewaring

OBGB neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. OBGB past o.a. toegangsbeheer toe, gebruikt firewalls en beveiligde servers en codeert bepaalde typen gegevens zoals financiële en andere bijzondere of gevoelige gegevens.

OBGB bewaart de verzamelde gegevens niet langer dan strikt nodig of wettelijk geregeld is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De gegevens worden bewaard tot het moment van het leggen van contact met degene die hierom heeft verzocht (betreffende het contactformulier). De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is. Indien u geen lidbedrijf, donateur, leverancier of samenwerkingspartner blijft of wordt, dan worden uw gegevens binnen 1 jaar uit onze bestanden verwijderd. Mocht de verwerking van gegevens noodzakelijk zijn voor verdere stappen dan zal dit plaatsvinden met uw voorafgaande toestemming voor het specifieke doel.

Leden en donateurs kunnen aangeven het lidmaatschap te willen beëindigen of niet meer op prijs te stellen geïnformeerd te blijven over zaken aangaande OBGB. Deze relatiegegevens worden door OBGB 1 jaar lang behouden en vervolgens verwijderd.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van OBGB en niet op websites die door middel van links op de website van OBGB zijn verbonden. OBGB kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. OBGB adviseert altijd voor gebruik van desbetreffende website de privacyverklaring op deze website door te nemen voor nadere informatie over de omgang met persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen

Op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft u onder andere de volgende rechten;

 • recht op inzage van de persoonsgegevens;
 • recht op wissen van de persoonsgegevens;
 • recht op beperking van de verwerking;
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • recht op intrekking van uw toestemming voor de verwerking;

Heeft u vragen over de hierboven vermelde rechten van betrokkenen of andere onderwerpen met betrekking tot deze privacyverklaring, dan kunt u contact op opnemen met OBGB Hieronder treft u bij “contactgegevens” nadere info hiervoor aan.

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt uiteraard altijd contact opnemen met OBGB. Voor het geval u niet met OBGB tot een oplossing komt kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit is de AP (Autoriteit Persoonsgegevens).

Wijzigingen in deze pricacyverklaring

De diensten van OBGB zijn voortdurend in ontwikkeling en de vorm en aard van deze diensten kan van tijd tot tijd veranderen, zonder dat u hiervan vooraf in kennis wordt gesteld. OBGB behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele herziende versies op onze website www.obgb.nl. OBGB raadt u aan de nieuwste versie regelmatig door te nemen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst geupdated op 21 november 2018

Contactgegevens OBGB
Postbus 52
5530 AB Bladel
Tel. 0497-331254
E-mail: info@obgb.nl
www.obgb.nl

Contactpersoon:
Hetty van der Hamsvoort
E-mail: hetty@obgb.nl

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden per 25 mei 2018.