Enquete onder ondernemers op bedrijventerreinen gemeente Bladel: grote lokale verbondenheid, behoefte aan uitbreiding en verduurzaming.

In de maanden april en mei 2023 is door de gemeente Bladel in samenwerking met OBGB een enquête uitgevoerd over de behoefte naar (nieuwe) bedrijfsruimte bij ondernemers op de Bladelse bedrijventerreinen en de verduurzaming van deze terreinen. De doelgroep waren de ondernemers op de bestaande bedrijventerreinen en ondernemers die willen verplaatsen naar een van de bedrijventerreinen. Bijna 100 van de ruim 300 bevraagde ondernemers reageerden op het verzoek de enquête in te vullen. Dit is een representatieve afspiegeling van het geheel. Een aantal duidelijke punten komen hieruit naar voren.

  • De lokale verbondenheid met de gemeente is zeer sterk aanwezig. De meeste ondernemers zijn zelf ook woonachtig in Bladel of wonen op korte afstand elders in De Kempen. Een groot aantal van de ondernemingen zijn al vele jaren hier gevestigd en willen ook hier blijven.
  • Er is bij ondernemers veel vraag naar uitbreidingslocaties. Zij geven aan al op korte termijn te willen uitbreiden. Deels kan dat opgevangen worden door uitbreiding op de huidige locatie. Maar een deel is op zoek naar een nieuw en groter bedrijfskavel. Het aanbod is beperkt en aangedrongen wordt op de ontwikkeling van nieuwe terreinen.
  • Ondernemers zijn niet blind voor de gezamenlijke opgaven die we hebben op het gebied van het klimaat. Veel ondernemers maken werk van de verduurzaming van hun bedrijfspand. Een groot aantal ondernemers heeft al maatregelen genomen om klimaatadaptiever te werken. Maatregelen om energiezuiniger te werken, bewuster met (hemel)water om te gaan en te zorgen voor meer groen op het terrein. De kans op hittestress en wateroverlast wordt hiermee verkleind. Veel andere ondernemers geven aan op korte termijn aan de slag te willen gaan met de verduurzaming van hun pand en terrein. Meer en gerichte ondersteuning vanuit de gemeente is gewenst om te komen tot bedrijventerreinen waar het goed ondernemen is op een duurzaam bedrijventerrein.
  • De bereikbaarheid van de bedrijventerreinen kan op een aantal knelpunten sterk verbeterd worden. Betere en slimmere oplossingen voor parkeermogelijkheden, openbaar vervoer en fietsen verdienen de aandacht. De verkeersdrukte in de spits op de N284 leidt tot vertraging en frustratie. Makkelijk uit te rollen oplossingen als een bedrijfsfietsplan moeten snel uitgevoerd worden. Ondernemers kunnen zelf meehelpen om het aantal auto’s dat van en naar de bedrijventerreinen gaat te verminderen. Ongeveer de helft van de werknemers woont binnen een reisafstand van 10 kilometer tot het werk.
  • Ondernemers geven aan goede ervaringen te hebben met parkmanagement. OBGB en KBP zijn goed georganiseerd, heeft een hoog percentage leden onder de ondernemers. Ondernemers geven aan dat de ondersteuning en informatievoorziening vanuit OBGB en KBP op peil is.
  • De gemeente onderhoudt op periodieke basis contacten met ondernemers en het parkmanagement van OBGB en KBP. Ondernemers geven aan dat de gemeente hen kan helpen met snellere vergunningverlening en daadkrachtigere besluitvorming op mobiliteit en verduurzaming van bestaande terreinen.
  • Ondernemers geven aan dat ze over het algemeen tevreden zijn over de veiligheid op de bedrijventerreinen.